[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
องค์การบริหารส่วนตำบลรุง
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 7 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
พยากรณ์อากาศ
 
poll

   เห็นด้วยหรือไม่ ว่าควร เปลี่ยนรูปแบบเว็บไซต์ ของหน่วยงานใหม่


  1. เห็นด้วย
  2. ไม่เห็นด้วย
  3. อื่นๆ 
  

  หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในระดับองค์กร ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕64
โดย : dakiller
เข้าชม : 25
จันทร์ ที่ 8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ] ปักหมุดและแบ่งปัน
     

                                                                                                                                    แบบ ปค.4
ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลรุง
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในระดับองค์กร
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕64
 
                องค์ประกอบการควบคุมภายใน
                                  (๑)
                 ผลประเมิน/ข้อสรุป
                             (๒)
1.สภาพแวดล้อมควบคุม
1.1 กิจกรรมงานด้านสาธารณสุข
เป็นความเสี่ยงที่เกิดสภาพแวดล้อมภายใน คือ ขาดแคลนเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยตรงในงานสาธารณสุข  จึงแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อื่นปฏิบัติหน้าที่  อาจไม่มีความรู้ความเข้าใจในงานสาธารณสุข  ทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์เท่าที่ควร
สภาพแวดล้อมภายนอก  เจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งออกปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควรเป็นปัญหาในการบังคับใช้
1.2 กิจกรรมด้านการใช้รถยนต์ของหน่วยงานและการบำรุงรักษา เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก  คือ การใช้รถยนต์สำหรับใช้ในภารกิจของ อบต. ไม่มีการทำประกันภัยเมื่อมีการเกิดอุบัติเหตุ  ทำให้หน่วยงานต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น   เช่น การใช้รถยนต์ส่วนกลาง บางครั้ง พนักงานขับรถลาหรือมีเหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ทำให้การไปติดต่อราชการจำเป็นต้องมีคนขับรถแทน ซึ่งอาจไม่อยู่ในภาระหน้าที่หรือความรับผิดชอบของบุคคล นั้น
1.3 กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการขยะ  เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน  คือ การจัดตั้งศูนย์พักคอยรอการรักษาใน อบต. ทำให้มีขยะมูลฝอยติดเชื้อจำนวนมากไม่มีสถานที่ในการกำจัด  ในการเผาในที่โล่งส่งผลให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม
๑.4 งานการเงินและบัญชี   สภาพแวดล้อมการควบคุม
          -  มีการเร่งรัดการเบิกจ่าย แต่เอกสารไม่ครบถ้วนโดยไม่ผ่านการตรวจสอบก่อน
          -  สถานที่จัดเก็บเอกสารไม่เพียงพอต่อปริมาณของแฟ้มฎีกาเบิกจ่ายเงินประจำปี แต่ละปีงบประมาณมีจำนวนมาก
 
ผลการประเมินพบว่า
     สำนักปลัด มีภารกิจตามโครงสร้าง และคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลรุง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายใน
สำนักปลัด  คือ งานบริหารงานทั่วไป  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานป้องกัน  งานพัฒนาชุมชน  งานนิติกร  งานสิ่งแวดล้อม งานสาธารณสุข
    ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ
พ.ศ.2561 พบว่า งานสาธารณสุข และ งานการใช้รถยนต์ พบจุดอ่อนที่เป็นความเสี่ยง ต้องจัดการบริหารความเสี่ยงการติดตามและปรับปรุงอย่างเสมอเสมอ มีวางแผนควบคุมต่อไป
กองคลังมีภารกิจตามโครงสร้าง และคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลรุง  การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง  3  ฝ่าย คือ ฝ่ายการเงินและบัญชี  ฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้
          โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน  ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2562 ผลการประเมินพบว่า
          -  งานการเงินและบัญชี มีความเสี่ยงในด้านสถานที่ในการจัดเก็บเอกสารที่ไม่เพียงพอ
          -  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ           มีความเสี่ยง เนื่องจากมีการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างและปริมาณงานมาก  ทำให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน เอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน
          - งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  ในส่วน
แบบ ปค.4
-2-
ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลรุง
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในระดับองค์กร
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕64
                องค์ประกอบการควบคุมภายใน
                                  (๑)
                 ผลประเมิน/ข้อสรุป
                             (๒)
1.5  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  สภาพแวดล้อมการควบคุม
          -  เนื่องจากมีการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างและปริมาณงานมาก  ทำให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน เอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน
          -  ในระหว่างปีได้มีข้าราชการผู้ที่รับผิดชอบตำแหน่งงานเจ้าหน้าที่พัสดุ ซึ่งได้ย้ายมาจากตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการปฏิบัติงาน ยังขาดประสบการณ์ในการทำงานด้านงานพัสดุ
1.6  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้   สภาพแวดล้อมการควบคุม
          เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก ดังนี้
          -  เกิดจากข้อมูลผู้เสียภาษีให้ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ไม่เป็นปัจจุบัน  มีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่ไม่ถูกต้องชัดเจนทำให้ไม่สามารถติดตามทวงถามได้ 
          - เนื่องจากประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการประเมินภาษี  การชำระภาษีและประชาชนบางส่วนมีการชำระภาษีล่าช้าไม่ตรงตามที่กำหนด
1.7  งานแผนที่ภาษี   สภาพแวดล้อมการควบคุม
          ในส่วนของงานแผนที่ภาษียังไม่ครอบคลุมครบถ้วน  เนื่องจากอยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
1.8  กิจกรรมด้านพัสดุกองช่าง
ความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก
 - สภาพดินฟ้าอากาศ  
-ประชาชนในพื้นที่ขาดความเข้าใจในการจัดการพัสดุของหน่วยงานรัฐทำให้เกิดปัญหาในการเบิกจ่าย ยืม วัสดุและครุภัณฑ์ของหน่วยงานราชการ
-ระเบียบที่ออกมาโดยไม่มีการให้ความรู้ความเข้าใจในระเบียบก่อนประกาศใช้
ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน
-ยังขาดเจ้าหน้าที่ด้านพัสดุโดยตรงสำหรับกองช่าง
-ระเบียบที่ออกมาเจ้าหน้าที่ยังไม่มีความเข้าใจในตัวระเบียบทำให้การปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบเกิดความเสี่ยง
 ของแผนที่ภาษียังไม่ครอบคลุมและครบถ้วน           ซึ่งอยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูลและดำเนินการ          จึงมีความเสี่ยงที่ต้องติดตามและปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ จึงต้องปรับปรุงและบริหารความเสี่ยงต่อไป
 
กองช่าง  ได้วิเคราะห์ประเมินระบบควบคุมภายในตามกิจกรรมด้านต่างๆ จำนวน 5 กิจกรรมดังนี้
๑ )  กิจกรรมด้านพัสดุกองช่าง
๒ )  กิจกรรมด้านการการซ่อมแซมไฟฟ้า
3 ) กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง
4 ) กิจกรรมด้านการคำนวณประมาณการงานช่าง
5 )  กิจกรรมด้านออกแบบและควบคุมอาคาร 
โดยประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐาน คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ผลการประเมิน พบว่า กิจกรรมทั้ง 5 กิจกรรม ยังมีการว่างระบบที่ยังไม่เหมาะสมและการควบคุมยังไม่เพียงพอ และกิจกรรมที่ควบคุมทั้ง 5  กิจกรรม ที่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม โดยไม่มีเจ้าหน้าที่พัสดุโดยตำแหน่ง และยังขาดแคลน ผู้อำนวยการกองช่าง นายช่างโยธา ข้อสรุป  พบความเสี่ยงที่จะต้องบริหารหรือจัดการจำนวน 5 กิจกรรม โดยการสรรณหาเจ้าหน้าที่ด้านโยธา   เจ้าหน้าที่ ด้านพัสดุ
กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
     กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุม  ในภารกิจ  7  งาน  คือ
    1.  งานบริหารการศึกษา
    2.  งานส่งเสริมการศึกษา
    3.  งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
    4.  งานกิจการโรงเรียน   
                                              -3-                                           แบบ ปค.4
ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลรุง
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในระดับองค์กร
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕64
                องค์ประกอบการควบคุมภายใน
                                  (๑)
                 ผลประเมิน/ข้อสรุป
                             (๒)
1.9  กิจกรรมด้านการการซ่อมแซมไฟฟ้า
ความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก
- ดินฟ้าอากาศ
ความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน
- อุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้ายังไม่ครบสมบูรณ์ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว ในการปฏิบัติงาน  
- เจ้าหน้าที่ขาดความรู้เรื่องการไฟฟ้าให้ถูกต้องตามหลักของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค   
1.10 กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง
ความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก
 - สภาพดินฟ้าอากาศ  
- ระเบียบที่ออกมาใหม่
ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน
- เจ้าหน้าที่ขาดความข้าใจในตัวระเบียบที่ออกมา และระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องในการก่อสร้าง
-ขาดแคลนบุคลากรด้านช่างที่มีความเข้าใจในงานก่อสร้าง ผู้อำนวยการกองช่าง
1.11 กิจกรรมด้านการคำนวณประมาณการงานช่าง
ความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก
 - สภาพดินฟ้าอากาศ  
-  ระเบียบที่เปลี่ยนแปลงตลอดและ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในงานก่อสร้าง
ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน
-ขาดเจ้าหน้าที่ในการดำเนินงานที่มีความรู้ความเข้าใจในการคำนวณราคากลางและเข้าใจในระเบียบที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
1.12 กิจกรรมด้านการออกแบบและควบคุมอาคาร
ความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก
 - สภาพดินฟ้าอากาศ  
-  ระเบียบที่เปลี่ยนแปลงตลอดและ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในงานก่อสร้าง
ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน
-ขาดเจ้าหน้าที่ในการดำเนินงานที่มีความสามารถในการออกแบบและรับรองแบบได้
    5.  งานส่งเสริมการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
    6.  งานกิจการเด็กและเยาวชน
    7.  งานกีฬาและนันทนาการ
     โดยวิเคราะห์ ประเมินผลตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 หลัก เกณฑ์กระทรวงการคลัง  ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน  สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 พบว่า  กิจกรรมด้านงานบริหารศึกษา และ  กิจกรรมด้านงานส่งเสริมการศึกษา ไม่พบความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ  แต่ต้องมีการติดตามและปรับปรุงอยู่อย่างสม่ำเสมอ
                                                   
                                                        -4-                                           แบบ ปค.4
ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลรุง
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในระดับองค์กร
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕64
                องค์ประกอบการควบคุมภายใน
                                  (๑)
                 ผลประเมิน/ข้อสรุป
                             (๒)
1.13.กองการศึกษา
กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
     สภาพแวดล้อมการควบคุม
     กิจกรรมด้านงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
     มีความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ ขาดพนักงานส่วนตำบลที่เป็นข้าราชการรับผิดชอบโดยตรงในการปฏิบัติงาน
      สภาพแวดล้อมที่เกิดจากปัจจัยภายนอกคือ การเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
      กิจกรรมด้านงานธุรการ
      สภาพแวดล้อมของการควบคุมเกิดจากสภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยภายนอก คือการเปลี่ยนแปลงของกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 
2. การประเมินความเสี่ยง
  2.1 กิจกรรม งานด้านสาธารณสุข  การปฏิบัติงานยังไม่มีผลสัมฤทธิ์เท่าที่ควร  เจ้าหน้าที่ไม่สามารถบังคับใช้กฏหมายให้เกิดประสิทธิภาพเท่าที่ควร
  2.2 กิจกรรมด้านการใช้รถยนต์ของหน่วยงานและรถกู้ชีพ  การบำรุงรักษา พบว่า เป็นความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้นสูงมาก เนื่องจากเกิดการชำรุดเสียหายจากการใช้งานรถยนต์ตามปกติ   และการเดินทางเพื่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานในการออกพื้นที่  อาจมีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ  และการใช้รถยนต์กู้ชีพจำเป็นที่ต้องใช้ความเร็วในการบริการรับส่งผู้ป่วย  เกิดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ
  2.3 กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการขยะ การทำลายขยะ  พบว่า  เป็นความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้นสูงมาก  เนื่องจาก การเผากลางแจ้งอาจทำลายขยะไม่ได้ผลเท่าที่ควร  ประกอบกับช่วงฤดูฝน ขยะเปียกชื้นไม่สามารถทำลายได้  ทำให้เป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค
 
                                                   
 
                                                                                                      แบบ ปค.4
  -5-                                            
 ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลรุง
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในระดับองค์กร
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕64
 
                องค์ประกอบการควบคุมภายใน
                                  (๑)
                 ผลประเมิน/ข้อสรุป
                             (๒)
กองคลัง
      การประเมินความเสี่ยง  มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของกองคลังและวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมที่ชัดเจนและสอดคล้องและเชื่อมโยงกันในการที่จะทำงานให้สำเร็จด้วยงบประมาณตามภารกิจที่ถูกกำหนดไว้อย่างเหมาะสม  แต่ยังมีปัจจัยด้านต่างๆ ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงในกิจกรรมที่ยังดำเนินงาน เช่น
    2.4 งานการเงินและบัญชี
            - มีการตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายให้ครบถ้วนถูกต้องก่อนดำเนินการเบิกจ่ายเงินในแต่ละรายการ
            - ได้มีการจัดหาสถานที่เพื่อจัดเก็บแฟ้มเอกสารการเบิกจ่ายเงินตามปีงบประมาณแต่ละปี
   2.5 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
            - การเบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ เนื่องจากได้แบ่งเจ้าหน้าที่พัสดุออกประจำแต่ละกอง ทำให้เจ้าหน้าที่พัสดุกลางผู้มีหน้าที่ควบคุมไม่ทราบการเบิกจ่าย
            - มีระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการต่างๆ ออกมาใช้บังคับใหม่ตลอดเวลา
   2.6 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
            การประเมินความเสี่ยงด้านงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  พบว่า  ได้มีการบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่เพื่อเป็นการบริการประชาชนในการชำระภาษี  และยังเป็นการให้คำแนะนำ ให้ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องภาษีต่างๆ ส่วนงานแผนที่ภาษี มีแผนที่แม่บทได้ดำเนินการเสร็จแล้ว  แต่ยังไม่ลงข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ที่ดินทำให้ต้องปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
   2.7 งานแผนที่ภาษี
         ขาดเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในด้านนี้โดยตรง            ซึ่งเป็นงานเกี่ยวกับโปรแกรมแผนที่ภาษี  รวมถึงการออกสำรวจภาคสนาม  เนื่องจากกองช่างเป็นผู้รับผิดชอบแต่มีบุคลากรน้อยไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน
                                         
           

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

ข่าวประชาสัมพันธ์5 อันดับล่าสุด

      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 29/พ.ย./2564
      ประชาสัมพันธ์การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 16/พ.ย./2564
      รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในระดับองค์กร ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕64 8/พ.ย./2564
      ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ประจำเดือน ตุลาคม 2564 8/พ.ย./2564
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาน้ำมันดีเซล องค์การบริหารส่วนตำบลรุง 3/พ.ย./2564


Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5


Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5