[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
องค์การบริหารส่วนตำบลรุง
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 7 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
พยากรณ์อากาศ
 
poll

   เห็นด้วยหรือไม่ ว่าควร เปลี่ยนรูปแบบเว็บไซต์ ของหน่วยงานใหม่


  1. เห็นด้วย
  2. ไม่เห็นด้วย
  3. อื่นๆ 
  
โครงสร้างองค์กร  
 

โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
สำนักงานปลัด ประกอบด้วย
           1. งานบริหารงานทั่วไป
           2. งานนโยบายและแผน
           3. งานนิติการ
           4. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
           5. งานการเจ้าหน้าที่
           6. งานพัฒนาชุมชน
           7. งานบริหารงานสาธารณสุข
           8. งานส่งเสริมการกษตร

กองคลัง ประกอบด้วย
           1. งานการเงินและบัญชี
           2. งานเร่งรัดและจัดเก็บรายได้
           3. งานพัสดุและทรัพย์สิน
           4. งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
           5. งานบริหารงานทั่วไป
กองช่าง ประกอบด้วย
           1. งานวิศวกรรมโยธา
           2. งานสาธารณูปโภค
           3. งานสำรวจและออกแบบ
           4. งานผังเมือง
           5. งานบริหารงานทั่วไป
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประกอบด้วย
           1. งานบริหารการศึกษา
           2. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
           3. งานกิจรรมเด็กและเยาวชน
           4. งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
           5. งานการเงินและบัญชี
           6. งานพัสดุและทรัพย์สิน
           7. งานบริหารงานทั่วไป


Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5


Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5