[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
องค์การบริหารส่วนตำบลรุง
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 6 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 1 คน

[admin]
พยากรณ์อากาศ
 
poll

   เห็นด้วยหรือไม่ ว่าควร เปลี่ยนรูปแบบเว็บไซต์ ของหน่วยงานใหม่


  1. เห็นด้วย
  2. ไม่เห็นด้วย
  3. อื่นๆ 

  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
ประชาสัมพันธ์ ( 27/ม.ค./2566 )
    วันที่ 24 มกราคม 2566 เวลา  09.30 น. นายสุกิจ เหลือสกุลไทย ประธานการประชุมประจำเดือนขององกรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมกราคม 2566 เพื่อแจ้งนโยบายการปฏิบัติงานและหารือเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานในหน้าที่ รวมทั้งติดตามการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานตามข้อสั่งการของรัฐบาลกระทรวง กรม จังหวัด ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้แทน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลรุง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
โครงการวันเด็กประจำปีงบประมาณ 2566 ( 18/ม.ค./2566 )
    วันที่ 14 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลรุง ได้มีการจัดโครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กได้ร่วมกิจกรรม ได้รู้ถึงความสำคัญของตนเอง   ได้รู้ถึงความมีระเบียบวินัยรู้จักสิทธิหน้าที่ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมเป็นการพัฒนาการเรียนรู้และส่งเสริมประสบการทางตรงอีกทั้งยังเป็นการฝึกการทำงานเป็นหมู่คณะฝึกให้รู้จักทำงานตามระบอบประชาธิปไตยให้รู้จักรับผิดชอบต่อหมู่คณะและส่วนรวม ให้รู้จักคิด รู้จักทำ และแก้ปัญหาให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ
โครงการนุ้งผ้าไทยใส่บาตร อบต.รุง ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 ( 18/ม.ค./2566 )
    วันที่  11  มกราคม  พ.ศ.2566  กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลรุง ได้จัดทำโครงการนุ่งผ้าไทย ใส่บาตร อบต.รุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลรุง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีเป้าหมาย คือ ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรุง ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนในเขตตำบลรุง และมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารข้าราชการ บุคลากรในสังกัด ได้มีโอกาสเข้าวัดปฏิบัติธรรมในวัฒนธรรมสวนะหรือวันพระ ได้แสดงตนเป็นพุทธมามกะ ใกล้ชิดพระรัตนตรัย เข้าใจเกี่ยวกับหลักคำสอนทางศาสนา สามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานและในชิวตประจำวันได้อย่างถูกต้อง เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ผู้บริหาร ข้าราชการ บุคคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลรุง ส่งเสริมความเป็นอัตลักษ์ท้องถิ่นด้วยการให้ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน บุคลากรในสังกัดอนุรักษ์การนุ่งผ้าไทยและสืบสานการแต่งกายด้วยผ้าไทย
โครงการนุ่งผ้าไทยใส่บาตร อบต.รุงครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 256่6 ( 18/ม.ค./2566 )
    วันที่  11  มกราคม  พ.ศ.2566  กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลรุง ได้จัดทำโครงการนุ่งผ้าไทยใส่บาตร อบต.รุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านรุงสมบูรณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลรุง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีเป้าหมาย คือ ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรุง ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนในเขตตำบลรุง และมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารข้าราชการ บุคลากรในสังกัดได้มีโอกาสเข้าวัดปฏิบัติธรรมในวัฒนธรรมสวนะหรือวันพระ ได้แสดงตนเป็นพุทธมามกะ ใกล้ชิดพระรัตนตรัย เข้าใจเกี่ยวกับหลักคำสอนทางศาสนาสามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานและในชิวตประจำวันได้อย่างถูกต้อง เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ผู้บริหาร ข้าราชการ บุคคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลรุง ส่งเสริมความเป็นอัตลักษ์ท้องถิ่นด้วยการให้ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน บุคลากรในสังกัดอนุรักษ์การนุ่งผ้าไทยและสืบสานการแต่งกายด้วยผ้าไทย
ประชาสัมพันธ์ ( 30/มี.ค./2565 )
    
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ( 11/มี.ค./2565 )
    การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ( 11/มี.ค./2565 )
    การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม ( 11/มี.ค./2565 )
    การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมกิจกรรม
ออกกำลังกาย ( 16/มิ.ย./2563 )
    การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ “ขยับกายสบายชีวี  ด้วยวิธีเต้นแอโรบิค”
องค์การบริหารส่วนตำบลรุง  อำเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ
โครงการ คลินิกประปา ประชามีสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ( 11/ต.ค./2560 )
    
โครงการ  คลินิกประปา  ประชามีสุข  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลรุง   อำเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ
********************************************************************
โครงการดีเด่น / สำคัญ (มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ ตัวชี้วัดที่ 4)
1.  หลักการและเหตุผล
        ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลรุงได้ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค- บริโภคให้แก่ราษฎรในพื้นที่ตำบลรุงนั้น
ปัจจุบันมีการใช้น้ำประปากันมาเป็นระยะเวลาหลายปีแล้ว ระบบท่อและอุปกรณ์ในการส่งน้ำประปาก็เริ่มจะเสื่อมไปตามอายุการใช้งาน ประกอบกับ
ราษฎรที่ใชั้น้ำประปาไม่มีความรู้ความเข้าใจ  ใช้วัสดุที่ไม่ได้มาตรฐาน ไม่ดูแลบำรุงรักษาท่อน้ำ และก๊อกน้ำ ภายในบ้านของตัวเอง
ทำให้น้ำประปามีการรั่วไหลทิ้ง
        องค์การบริหารส่วนตำบลรุงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของน้ำประปา และหาแนวทางใช้น้ำ
ให้เกิดความคุ้มค่า และลดการสูญเสียน้ำอย่างเปล่าประโยชน์  จึงจัดทำโครงการคลินิกประปา ประชามีสุข ขึ้นมาโดยออกตรวจสอบอุปกรณ์ประปา
และซ่อมแซมท่อน้ำในบ้านเรือนราษฎร พร้อมทั้งแนะนำให้ความรู้ สร้างจิตสำนึกให้มีความหวงแหนทรัพยากรประปาที่เป็นของสาธารณะ 
2.  วัตถุประสงค์
Ø เพื่อให้คำปรึกษา คำแนะนำ ความรู้ ความเข้าใจด้านการต่อ ขยาย และซ่อมแซม ท่อน้ำประปาในครัวเรือนแก่ประชาชน
Ø เพื่อประชาสัมพันธ์บทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลรุง 
Ø ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำประปาให้นำไปใช้ได้
                    อย่างมีคุณค่าและยั่งยืน
Ø แก้ไขปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับรอยรั่วซึม รอยชำรุด ให้แก่ประชาชน
Ø ส่งเสริมและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น  ในการอนุรักษ์และพัฒนาประปา
3.  วิธีดำเนินการ
          ระยะเวลาดำเนินการ  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560
ที่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ
1
2
3
4
 
5

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 -> [จำนวน 15 อัลบัม]
<< 1 2 >>

Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5


Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5