[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
องค์การบริหารส่วนตำบลรุง
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 6 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
คลังเก็บรูปภาพ
poll

   เห็นด้วยหรือไม่ ว่าควร เปลี่ยนรูปแบบเว็บไซต์ ของหน่วยงานใหม่


  1. เห็นด้วย
  2. ไม่เห็นด้วย
  3. อื่นๆ


ปฏิทินกิจกรรม


มิถุนายน 2566
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 16/ก.ค./2558
ผู้ใช้งานขณะนี้ 3 IP
ขณะนี้
3 คน
สถิติวันนี้
207 คน
สถิติเดือนนี้
1452 คน
สถิติปีนี้
65823 คน
สถิติทั้งหมด
159468 คน

 
  
อำนาจหน้าที่  
 

อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) 
         อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตําบล และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ.2546 
        1. มีอํานาจหน้าที่ในการพัฒนาตําบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม(มาตรา 66)
        2. ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วนตําบลมีหน้าที่ต้องทําในเขตองค์การบริหารส่วนตําาบล ดังต่อไปนี้ (มาตรา 67) 
                1) จัดให้มีและบํารุงรักษาทางน้ำและทางบก 
                2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะรวมทั้งกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
                3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
                4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
                5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
                6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
                7) คุ้มครองดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
                8) บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
                9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากร ให้ตามความ
จำเป็นและสมควร 
        3. ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วนตําบลอาจจัดทํากิจกรรมในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล ดังต่อไปนี้(มาตรา 68) 
                1) ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
                2) ให้มีการบํารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น 
                3) ให้มีการบํารุงรักษาทางระบายน้ำ
                4) ให้มีและบํารุงสถานที่ประชุมการกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ และสวนสาธารณะ 
                5) ให้มีการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ 
                6) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
                7) บํารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
                8) การคุ้มครองดูแล และรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
                9) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตาบล 
                10) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม 
                11) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ 
                12) การท่องเที่ยว 
                13) การผังเมือง 
        4. การดาเนินงานตามอํานาจหน้าที่ของกระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ ในอันที่จะดำเนินกิจการใด ๆ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในตําบลต้องแจ้งให้ อบต. ทราบล่วงหน้าตามสมควร หาก อบต. มีความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินกิจการดังกล่าว ให้นําความเห็นของ อบต. ไปประกอบการพิจารณาดำเนินกิจการนั้นด้วย(มาตรา 69) 
        5. การปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ของ อบต. ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนา อบต. การจัดหางบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด(มาตรา 69/1) 
        6. มีสิทธิได้รับทราบข้อมูลและข่าวสารจากทางราชการในเรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินกิจการ ของทางราชการ ในตําบล เว้นแต่ข้อมูลหรือข่าวสารที่ทางราชการถือว่าเป็นความลับเกี่ยวกับ การรักษาความมั่นคงแห่งชาติ (มาตรา 70) 
        7. ออกข้อบัญญัติ อบต. เพื่อใช้บังคับในตําบลได้เท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายหรืออํานาจหน้าที่ของ อบต. ในการ นี้จะกําหนดค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและกําหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝืนด้วยก็ได้ แต่มิให้กําหนดโทษปรับเกิน 1,000 บาท เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น (มาตรา 71) 
        8. อาจขอให้ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้าง ของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นไปดํารงตําแหน่งหรือปฏิบัติกิจการของ อบต. เป็นการชั่วคราวได้โดยไม่ขาดจากต้นสังกัดเดิม(มาตรา 72) 
        9. อาจทํากิจการนอกเขต อบต. หรือร่วมกับสภาตำบล อบต. อบจ. หรือหน่วยการบริหารราชการส่วน ท้องถิ่นอื่น เพื่อกระทํากิจการร่วมกันได้(มาตรา 73) 
        อํานาจหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.2542 
        1. มีอานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้(มาตรา 16) 
                (1) การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
                (2) การจัดให้มีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ
                (3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
                (4) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ 
                (5) การสาธารณูปการ 
                (6) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ 
                (7) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน 
                (8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
                (9) การจัดการศึกษา 
                (10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
                (11) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
                (12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 
                (13) การจัดให้มีและบํารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
                (14) การส่งเสริมกีฬา 
                (15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
                (16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
                (17) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
                (18) การกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย 
                (19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
                (20) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
                (21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 
                (22) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ 
                (23) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ 
                (24) การจัดการ การบํารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
                (25) การผังเมือง 
                (26) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร 
                (27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ 
                (28) การควบคุมอาคาร 
                (29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
                (30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัย ใน ชีวิตและทรัพย์สิน 
                (31) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องที่ตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
        2. อํานาจหน้าที่ของ อบต. ตามข้อ 1 ต้องดําเนินการตามแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนและการกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5


Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5