ชื่อ - นามสกุล :นางสาวโชติกา อินชื่น
ตำแหน่ง :นักวิชาการคลัง
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :-
Telephone :-
Email :-
กลุ่ม / แผนก : กองคลัง
หน้าที่ในกลุ่ม :