ชื่อ - นามสกุล :นางสาวปราณี ประจันทร์
ตำแหน่ง :นิติกรชำนาญการ
หน้าที่หลัก :รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด อบต.รุง
ที่อยู่ :-
Telephone :0860791575
Email :-
กลุ่ม / แผนก : สำนักงานปลัด
หน้าที่ในกลุ่ม : รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด อบต.รุง