ชื่อ - นามสกุล :นายวิรัตน์ ร้านจันทร์
ตำแหน่ง :เจ้าพนักงานป้องกัน
หน้าที่หลัก :และบรรเทาสาธารณภัย
ที่อยู่ :-
Telephone :-
Email :-
กลุ่ม / แผนก : สำนักงานปลัด
หน้าที่ในกลุ่ม :