ชื่อ - นามสกุล :นางนิยะดา สุวรรณ
ตำแหน่ง :รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :-
Telephone :-
Email :-
กลุ่ม / แผนก : กองคลัง
หน้าที่ในกลุ่ม :